Pennsylvaanisch-Deitsche Blatznaame in Bucks Kaundi (Bucks County, PA)

Vun Wikipedia
  • Dahl Road (Daal Weg)
  • Barigschtrooss (Ridge Road, zwischich Tylersport un West Rockhill)
  • Bettmiensder (Bettminster)
  • Dief Rann (Deep Run)
  • Ewwerschtbarigschtrooss (road running parallel to the "Barigschtrooss", 1/2 to 1 mile north, leading from the village of Sumneytown to Finland, Bucks)
  • Glingelbarig (Ringing Rocks, near Almont)
  • Kolwe Eck (Kulp's Corner; near Dublin, Bedminster Twp.)
  • Latwarickschtrooss (Applebutter Road; the township line between Bedminster and Plumstead townships near Dublin)
  • Raxbarig (Rockhill near Sellersville, East Rockhill Twp)
  • Schteinsbarig (Steinsberg, Milford Twp)