Pawnee City Amisch Settlement

Vun Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Es Pawnee City Amisch Settlement waar en amisch Settlement halb Meil oscht vun Pawnee City, in Nebraska. Es Settlement iss in 1977 aagfange warre. Die Leit sinn vun Wayne Kaundi, Ohio kumme. Des Settlement, hot yuscht siwwe Familie ghatt. In 1982 waar des Settlement abandoned. Die Ursach waar ass die amische Schuhle henn ken Certified Teetschers ghatt, unn sell waar als in Nebraska geeich die Laa. Aa, Nebraka hot net alawbt Millich zu verkaafe ass net gekiehlt iss warre in me leckdrick Kiehler. Die Leit wu henn in dem Settlement do gewuhnt, sinn noh noch Fredericktown Amisch Settlement, Augusta Amisch Settlement, unn zerick zu em amisch Settlement in Wayne Kaundi gezogge.


Gwuelle:

Luthy, David (1996). "Why Some Amish Communities Fail : Extinct Settlements, 1961-1996", Family Life, Dec., p. 21.