Jacob Hertzler

Vun Wikipedia

Der Jacob Hertzler (1703-1786) waar der erscht amisch Bischof in de Schteets. Er waar in Switzerland gebore. Er waar Bischof eigesetzt in Switzerland. Schpeeder iss er mit seinre Familie, zu der Pfalz gezogge. Datt hot er naehr Kaiserlautern gwohnt. Sei erschde Fraa iss gschtaerrewe in Europe. Mit sei erschde Fraa hot er ee Soh ghatt. Sei zwett Fraa waar die Catherine Ruegy. Sie henn vier Kinner ghatt. Sie waare der Jacob Hertzler, Jr., die Fanny Hertzler (?-1819), der Christian Hertzler unn die Catherine Hertzler (?-1797). Seim Soh sei Naame waar John. In 1749 waar er zu Pennsilfaani gschickt so ass die Amische in Pennsilfaani en Bischof hawwe kennte. Er hot es Boot in Rotterdam ghatt fer noch Plymouth, England, unn noh noch Pennsilfaani uff em Schiff St. Andrew. Der Schiffmeeschder waar der James Abercrombic vun Rotterdam. Er iss an Filadelfi, Pennsilfaani aakumme am 9 September, 1749. Er hot sei Heem in Berne Taunschip, Barricks Kaundi gmacht. Sei Bauerei waar zwee Meil wescht vun Hambarrig uff em Weg noch Harrisburg. Er hot sei Land in 1750 vun der Richard Penn unn der Thomas Penn gekaaft. Die Preis waar ee Daaler fimf unn zwanzich Bens der Acker. Schpeeder hot her even meh Land gekaaft fer en Total vun 404 Acker. In 1773 hot er die Acker abgedeelt so ass sei Kinner Land hawwe kennte. Em Jacob Hertzler sei Nochbere waare : der Michael Lendermuth, der Benedict Seaman, der Everhart Smith; der Christian Fiet; der Christian Yoder; der Christian Yoder (en anner) unn der Stephen Kauffman. Es iss nimmie meh ennich Gebeier uff dem Bauerei ass vun em Jacob Hertzler gabaut waare. Es letscht original Gebei waar in 1856 runnergenumme. Der Jacob Hertzler waar tall, dinn unn hot en langer Baart ghatt, awwer er waar en bissel bluttkebbich. Awwer er waar gsund even wann er alt waar. Wann er achtzich Yaahre alt waar hot er vun Hambarrig noch Whiteland Taunschip in Chester Kaundi geloffe fer Freinde bsuche. Sell hot zwee Daage genumme. Er hot schwetze unn bsuche gut gegliche, unn sei Accent waar gans swiss.


Gwuelle

Mast, C. Z. and Robert E. Simpson (1942). Annals of the Conestoga Valley in Lancaster, Berks and Chester Counties, Pennsylvania. Scottdale, Pennsilfaani : Mennonite Publishing House, p. 213-214.