Hans Herr Haus

Vun Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
’S Hans Herr Haus

’S Hans Herr Haus waar gebaut vun Christian Herr, em Bu vum Hans Herr, in 1719. Sell Gebei iss heidesdaags ’s aeltscht Gebei vun Lengeschter Kaundi (Pennsylvaani). Im Yaahr 1710 henn nein Mennischte 10,000 Acker Land kaaft, un im Friehyaahr 1710 sinn sie kumme mit ihre Familie un henn gschtaert, ihr Heiser datt zu baue. Seller Blatz waar in die Zeit weit draus im Busch ganz im Wescht vun Pennsylvaani. Fer datt anne kumme, henn sie en alter Insching Paad geyuust, ass "Great Conestoga Road" gheesse hot. Yuscht uff seller Paad iss aa der Blatz, wu noht ’s Hans Herr Haus gebaut iss warre acht Yaahr schpeeder.

Heidesdaags iss es Hans Herr Haus ’s aeltscht Mennischte-Versammlinghaus im ganze Weschte, ass noch do iss. Die Leit denke, ass der Hans Herr un sei Fraa Elisabeth aa in sell Gebei gewuhnt henn. Ganz schur sinn sie awwer net. Mer weess awwer ferschur, ass der Bu vum Hans Herr, der Christian Herr un sei Fraa Anna, datt gewuhnt henn – un aa deel vun sei Kinner. Der Hans un der Chrstian Herr waare Bishops vun die Mennischte. Die Herr Familie hot sell Heisli geegent bis in die 1860s. Noht henn anner Leit ’s geyust ass en Scheier un Schapp. Aafangs von die 1970er Yaahre iss es Hans Herr Haus uffgfixt warre, so ass ’s heit widder guckt, wie’s hot in die Zeit, wie’s erscht gebaut waar in die "colonial days".

’S Hans Herr Haus iss heit en Deel vun en Museum. Newich sell Gebei gheere zu der Blatz drei pennsylvaanisch-deitsche Bauereie, etliche Scheiere un annre Gebeier un en groossi Collection vun Bauereischtofft un Gscharr aus dreihunnert Yaahr. ’S Hans Herr Haus iss heit verleicht es Gebei in Lengeschter Kaundi, ass die Leit ’s meenscht mole un Pickter nemme devun.