Es Breddicherbuch

Vun Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Es Breddicherbuch (Qohelet)

Kapiddel 1

1. Des sinn die Wordde vum Breddicher, vum Sohn Davids, dem Keenich in Jerusaleem.

2. Es iss alles ganz eidel, hot de Breddicher gschproche, es iss alles ganz eidel.

3. Was hot de Mensch fer'n Gwinn vun all seenara Mieh, die er hot unna de Sunn?

4. E Gschlecht geht un e anners kummt; die Erd awwa bleibt eewich.

5. Die Sunn geht uff und geht unna, un lefft an ihrn Ort, dass se widda do uffgeht.

6. De Wind geht zum Middaach un kummt zerick um Middernacht, und nochemol zu dem Ort, wo er ofing.

7. Alle Wasser laaffe ins Meer, doch es Meer wird net voller; an de Ort, wo se herkumme, fliesse se aa widda no.

8. Alle Ding sinn so voll Mieh, dass es niemand saache konn. Es Aug sieht sich net satt, un es Ohr heert sich net satt.

9. Was isses, des gschehe iss? Ebe des, was hernach widda gschehe wird. Was isses, des ma gmacht hot? Ebe des, was ma hernach widda duht; un es gschieht nix Naies unna de Sunn.

10. Un gschieht emol was, vun dem ma saache kennt: Guck, des iss nai? Es iss aa zevor gschehe in denne langi Zeide, die vor uns gewest sinn.

11. Mer denkt net an die, die zevor geweese sinn; un an die, die hernach kumme, wird ma net gedenke bei denne, die wo noch sein wern.

12. Ich, Breddicher, war Keenich iwwa Israeel in Yerusaleem.