Die Katz muss erscht raus

Vun Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Mol ee Maryie um halwer fimfe hot der Dockter Ischler en "Telephone Call" grickt vum Harry Wetzel. Der Harry waar aarick uffgeregt, un er hot gegrische: "Kannscht gschwind riwwerkumme, Dockter? 'S is ebbes Marickwaddiches ghaeppent. Mei Fraa, weescht du, schloft immer mit ihrm Maul weit uff, un yuscht paar Minudde zerick is en Maus 're der Hals nunnergschprunge." "Ei, ei, ei," saagt der Dokter, "ich kumm graad riwwer. Grick en Schtick Kees un heeb's an dei Fraa ihre Maul; verleicht macht sell die Maus widder rauskumme." In ebaut fuffzeh Minudde waar der Dokter schun datt, awwer wie er in die Schtubb kumme is, wu die Mrs. Wetzel gelege hot, hot der Harry datt gschtanne un waar en groosser Fisch vanne an seinre Fraa ihre Maul am hewe." "Was der Deixel geht do aa?" froogt der Dockter. "Hawwich dihr net gsaat, du settscht en Schtick Kees an dei Fraa ihre Maul hewe? Meis sin net schlimm fer Fisch!" "Ya, ich weess, ich weess", saagt der Harry, "awwer's erscht misse mer die Katz rausgriege."

(Verzehlt vum Butch Reigart, 2006)