Coneschtoga Wagge

Vun Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

En Koneschtoga Wagge iss en Conestoga Wagge. Die erschde Koneschtoga Wagge waare vun Pennsilfaanisch-deitsche Blaeckschmidde unn Wagnere gmacht warre. Der Weg zwische Lengeschder unn Filadelfi waar der Koneschtoga Weg gheese. Baut 1716 iss der Weg, was waar vun der Settlers gyuust warre, noh en Handelweg fer Kaafschtoft warre. In 1717 en Mann, der James Logan, hot der erscht Koneschtoga Wagge vun me Deitscher gekaaft. Es End vum Koneschtoga Wagge iss aagfange in 1835 zu kumme noch sellem ass die Riggelwegge gebaut sinn warre. Sidder 1860 sinn die Koneschtoga Wagge haerli nimmie meh gyuust odder gsehne.


En Coneshtoga vawwa is en Conestoga wagon. Di ershta Coneshtoga vawwa voahra funn Pennsylvania deitsha blaekshmidda un vaynahra gmacht vadda. Da vayk zvisha Lancaster un Philadelphia voah da Conshtoga vayk kaysa. Baut 1716 is da vayk, vass voah funn da settlers kyuust vadda, noh en handelvayk fa kawfshtoft vadda. In 1717 en mann, da James Logan, hot da ersht Coneshtoga vawwa funn en Deitshah gekawft. Es end fun da Coneshtoga vawwa is ohkfanga in 1835 zu kumma noch sell es di riggelvayya gebaut sin vadda. In 1860 sin di Coneshtoga vawwa haeahli nimmee may kyuust adda ksayna.